អត្ថបទថ្មីៗ

ទម្លាប់គិតខុស ៣យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនជឿជាក់ខ្លួនឯង

តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនជឿជាក់ខ្លួនឯង? អ្នកអាចនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងអំពីចម្លើយ គឺការគិតរបស់អ្នក។ បណ្ឌិត…

តើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយរឿងកើតឡើងដែលមិនរំពឹងទុក?

នៅក្នុងជីវិតយើង ស្ថានការណ៍ទាំងឡាយដែលមិនបានរំពឹងទុក តែងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ហើយប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើង។…